zzl

Zarzdzanie wiekiem to temat budzcy coraz wiksze zainteresowanie wrd rodowisk biznesowych i specjalistw zajmujcych si szeroko pojtym HRM. Firmy patrzce strategicznie na proces zarzdzania zasobami ludzkimi ju teraz przygotowuj si na skutki starzenia si wielu spoeczestw europejskich. Naprzeciw temu zagadnieniu stanli midzy innymi specjalici z IKEA RETAIL sp. z o.o., ktrzy opracowali kompleksowy plan rozwiza dedykowanych pracownikom, ale i klientom powyej 50 roku ycia. Efekty ich pracy zostay nagrodzone w oglnopolskim konkursie ?PRAKTYKI PRZYJAZNE PRACOWNIKOM 50+?.

Zaloguj się, aby zobaczyć...  

ycie gospodarcze toczy si z du energi, obfituje w wiele wydarze, niespodziewanych zmian, ktre w efekcie wpywaj na podejmowane przez czowieka decyzje, na zachowania, na postrzeganie i rozumienie zjawisk, czy ksztatowanie relacji z szeroko pojtym otoczeniem. W tak dynamicznie zmieniajcych si warunkach nauczanie przedmiotw ekonomicznych staje wobec wyzwania wzbudzenia wrd adeptw takich ?zmatematyzowanych? kierunkw jak: ekonomia, handel zagraniczny, zarzdzanie czy marketing, refleksji natury etycznej. Refleksja ta przewartociowa ma sztywne, materialistyczne (konsumpcyjne) nastawienie modych ludzi do wiata biznesu, zainicjowa dziaania przeamujce stereotypy, a w kocu zaowocowa rozwojem klasy ludzi biznesu, w odniesieniu, do ktrej uzasadnione bdzie uycie przymiotnikw ?etyczna? czy ?moralna?.

Zaloguj się, aby zobaczyć...  

Pracodawcy nadal patrz krzywo na pracownikw, ktrzy powicaj duo uwagi yciu rodzinnemu. Niesusznie! Z bada wynika, e meneder, ktry ma on i dzieci, jest bardziej efektywny w pracy i ma bardziej pozytywne nastawienie do ycia.

Więcej...  

Nasza droga zawodowa to w duej mierze wynik przypadku lub zbiegu okolicznoci ? tak przynajmniej twierdzi wikszo osb (63%), ktre wziy udzia w sondzie portalu Pracuj.pl. Sonda zostaa przeprowadzona 16 maja 2011 r., na profilu Pracuj.pl w serwisie Facebook. Wziy w niej udzia 382 osoby.

Więcej...  

Elastyczny czas pracy, zadaniowe podejcie do obowizkw i telepraca zyskuj coraz wicej zwolennikw, take wrd pracodawcw. Czy zatem punktualno stracia ju na znaczeniu? Na ponad 17,5 tys. ofert pracy, zamieszczonych aktualnie w serwisie Pracuj.pl, tylko w okoo 50, wrd wymaga stawianych kandydatom wymieniona jest ta zaleta.

Więcej...  

Wiele wskazuje na to, e znaczenie tradycyjnych struktur ssiedzkich (np. dzielnica czy lokalne organizacje) maleje i maj one coraz mniejszy wpyw na nasze codzienne funkcjonowanie, szczeglnie w zakresie budowania relacji z innymi ludmi. Czy oznacza to, e nasze kontakty z innymi s coraz ubosze?

Zdecydowanie nie! Z artykuu opublikowanego w czasopimie ?Personal relationships? wynika, e naszym nowym ?ssiedztwem? staj si po prostu coraz czciej osoby, z ktrymi wsppracujemy zawodowo. Przedstawione w nim badania pokazay, e osoby, ktre przechodziy na emerytur na pocztku XXI wieku, byy bardziej skonne do utrzymywania osobistych relacji i powiza towarzyskich z byymi wsppracownikami, ni ci, ktrzy przechodzili na emerytur w latach 90-tych. Zaleno ta dotyczya w takim samym stopniu obu pci.

Więcej...  

Jednym z najwaniejszych zada managera jest takie zarzdzanie pracownikami, by dziki ich pracy firma osigaa swoje cele i przynosia jak najwiksze zyski. Nie jest to zadanie atwe, o czym przekona si kady, kto cho przez kilka miesicy kierowa zespoem ludzi. Aby pracownik osiga bardzo dobre wyniki musi by spenionych kilka warunkw, mi.in.: powinien posiada odpowiedni wiedz i umiejtnoci wymagan na danym stanowisku; powinien mie poczucie, e jest wystarczajco wynagradzany za swoja prac; powinien by zaangaowany w to co robi i zmotywowany do pracy, a take mie poczucie odpowiedzialnoci za wykonanie powierzonych mu zada. Wane jest take to, aby dobrze czu si on w miejscu pracy oraz z ludmi, z ktrymi spdza wikszo swojego czasu. Podobne zestawienia mona znale w wielu ksikach i artykuach skierowanych do kadry zarzdzajcej. Jest jeszcze jeden czynnik, o ktrym czsto si zapomina: cech najlepszych pracownikw jest to, e posiadaj oni ogromny potencja do wykonywania takiej, a nie innej pracy.

Zaloguj się, aby zobaczyć...  

Partnerzy

Psychologia Spoeczna Grupa Trenerska SkillsDesigners
PTTB Gdaskie Wydawnictwo Psychologiczne