Wskaźnik Optymizmu Konsumentów – grudzień 2010
Redakcja   
czwartek, 20 stycznia 2011 00:00

W grudniu br. nastroje konsumentów w Polsce lekko spadły. Na tle 24 badanych przez Ipsos krajów świata Polacy należą do grupy mniej optymistycznych narodów.

W tym miesiącu Wskaźnik Optymizmu Konsumentów ponownie zanotował lekki spadek osiągając wynik 87,2 pkt. Jest to rezultat o 1 pkt. gorszy, niż w listopadzie, ale jednocześnie o 2,4 pkt. lepszy, niż w grudniu ubiegłego roku. Obecna zmiana jest niewielka, jednak ma swoje źródło w dwóch nieco wyraźniejszych przeciwnie działających czynnikach, których wpływy częściowo się znoszą. Z jednej strony poprawiły się oceny klimatu gospodarczego, co pozytywnie wpływa na poziom Wskaźnika, z drugiej jednak strony obniżyła się Skłonność do Zakupów.

Wskaźnik Klimatu Gospodarczego wzrósł o 4,4 pkt. i wynosi obecnie 80,1 pkt. Jest to dobry znak, choć względem lipca (kiedy to zaobserwowano najlepszy wynik w ostatnich 2 latach) jest on o przeszło o 10 pkt. niższy. W porównaniu jednak do sytuacji sprzed 12 miesięcy Klimat Gospodarczy jest oceniany wyraźnie lepiej (poprawa o 8 pkt). Obecny wzrost tego wskaźnika wynika z bardziej pozytywnych ocen zmiany sytuacji gospodarczej, jaka zaszła w ciągu ostatniego roku, a także lekkiej poprawy oczekiwań wobec przyszłości krajowej gospodarki. Wciąż jednak 39% Po-laków uważa, że ostatni rok przyniósł pogorszenie w tej sferze, a tylko 12% jest zdania, że nastąpiła poprawa. W przypadku oczekiwań wobec przyszłego roku nadal najwięcej z nas (41%) spodziewa się, że sytuacja gospodarcza kraju nie zmieni się, a 32% przewiduje jej pogorszenie. W tym samym czasie na poprawę liczy jedynie 18%. Ostatnia poprawa Klimatu Gospodarczego może mieć związek z wyborami samorządowymi i nadziejami na poprawę sytuacji. Z kolei dominujące pesymistyczne nastroje wzmacnia trudna sytuacja finansów publicznych – szybko przyrastający dług publiczny i zapowiadane cięcia wydatków.

Skłonność do Zakupów spadła o 4,6 pkt. osiągając poziom 91,92 pkt. Powodem tego jest przede wszystkim wzrost obaw przed pogorszeniem się sytuacji materialnej gospodarstw domowych w przyszłym roku. Obawy te podziela 19% konsumentów, jednak równocześnie 15% spodziewa się w tym zakresie poprawy. Nieco więcej osób, niż w ubiegłym miesiącu uważa także, że nie jest to dobry okres na kupowanie dóbr trwałego użytku. Pogląd taki podziela 20% Polaków, podczas gdy 17% jest zdania przeciwnego. Według większości z nas (52%) nie jest to ani szczególnie dobry, ani szczególnie zły okres na takie zakupy.

Ciekawa jest analiza poziomu optymizmu Polaków na tle innych nacji. Umożliwia ją międzynarodowe badanie Global Advisor realizowane przez Ipsos on-line w 24 krajach świata. We wszystkich badanych krajach zadano respondentom pytanie, jak oceniają obecną sytuację ekonomiczną w swoim kraju. Według wyników badania w czołówce światowych optymistów są Indie, Arabia Saudyjska i Szwecja, zaś w pesymizmie przodują Japończycy, Węgrzy i Hiszpanie. Polacy należą tu do grupy mniej optymistycznej.

Jak opisał(a)by Pan(i) obecną sytuację ekonomiczną w swoim kraju? Jako bardzo dobrą/raczej dobrą / raczej złą / bardzo złą)

Poniższy wykres pokazuje odsetki zsumowanych odpowiedzi „bardzo dobra” i „raczej dobra”

Jak widać z wykresu, optymizm obywateli nie zależy od poziomu zamożności danego kraju.

Informacje o badaniu:

Wskaźnik Optymizmu Konsumentów może przybierać wartości z przedziału od 0 do 200 punktów. Ostatni pomiar oparty jest na wynikach badania przeprowadzonego między 3 a 10 grudnia 2010 roku na reprezentatywnej losowo-kwotowej próbie 1011 Polaków, którzy ukończyli 15 lat.

Badanie  Global Advisor jest realizowane przez Ipsos w 24 krajach świata na reprezentatywnych próbach w wieku 16-64 (18-64 lat w USA i Kanadzie). Cytowane badanie zostało przeprowadzone w dniach 4-22 listopada 2010 roku. Badanie przeprowadzone jest przez Internet (Ipsos Online Panel).

Źródło: www.ipsos.pl

 

Partnerzy

Psychologia Społeczna Grupa Trenerska SkillsDesigners
PTTB Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne